ΣΕΠΗΥ | Κατασκευή ιστοσελίδας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων-Βιοτεχνιών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.)
αποτελείται από επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό.
Η ανανεωμένη ταυτότητα του συνδέσμου έχει στόχο να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα προβάλλοντας
προϊόντα των μελών του συνδέσμου μαζί με την παρουσίαση του συνδέσμου.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

WordPress

Custom Design

WooCommerce

Custom Code

CSS

SSL Security

JavaScript

Google Analytics

ΣΕΠΗΥ | Κατασκευή ιστοσελίδας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων-Βιοτεχνιών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.)
αποτελείται από επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό.
Η ανανεωμένη ταυτότητα του συνδέσμου έχει στόχο να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα προβάλλοντας
προϊόντα των μελών του συνδέσμου μαζί με την παρουσίαση του συνδέσμου.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

WordPress

WooCommerce

CSS

JavaScript

Custom Design

Custom Code

SSL Security

Google Analytics